Zahtjevi za donacije

 

DIV grupa (DIV d.o.o., DIV brodogradnja d.o.o. i BIS d.d.) zaprima zahtjeve za donacijama kontinuirano tijekom cijele godine.

Donacije DIV GRUPA kontinuirano tijekom cijele godine raspoređuje na slijedeće programe:
Programi iz domene zdravstvenih potreba 40.000,00 KN
Programi iz domene sportskih ostvarenja 40.000,00 KN
Programi iz domene socijalne i humanitarne problematike 40.000,00 KN
Programi iz domene kulturno-umjetničkih potreba, potreba braniteljskih udruga, potrebe DVD-a, potrebe obrazovanja i sl. 40.000,00 KN
Jednokratne donacije 40.000,00 KN


Zahtjev je potrebno poslati najmanje 30 dana prije predviđenog datuma održavanja događaja ili početka projekta za koji se traži donacija i to obvezno ispunjenog na obrascu. Ukoliko ste u mogućnosti, obrascu priložite i navedenu dokumentaciju.

Zahtjev za donaciju skinite OVDJE.

Svoje zahtjeve na popunjenom obrascu za prijavu, molimo šaljite isključivo putem elektroničke pošte na adresu: marketing@divgroup.eu s naznakom donacija. Ukoliko niste u mogućnosti poslati zahtjev putem elektroničke pošte, iznimno ga možete poslati poštom na adresu:

DIV d.o.o. tvornica vijaka
Sektor marketinga

Bobovica 10A
10430-HR
S naznakom "donacije“


U vremenskom roku od 30 dana daljnji tijek s uputama procesa odobrenja donacije biti će vam povratno objašnjeni:

  • ako je zaprimljena zamolba za donacijom nekog projekta, događaja ili aktivnosti u skladu sa smjernicama društveno odgovornog poslovanja DIV grupe;
  • ako je zamolba poslana na vrijeme (najmanje 30 dana) prije predviđenog datuma održavanja događaja ili početka projekta za koji se traži donacija;
  • ukoliko smo u mogućnosti odobriti donaciju s obzirom na predviđeni proračun ulaganja u zajednicu u tekućoj godini.

Ako nisu ispunjeni svi gore navedeni uvjeti, te ukoliko Vam se ne javimo u roku od 30 dana, Vašu zamolbu nažalost nismo u mogućnosti uzeti u razmatranje te Vam se unaprijed zahvaljujemo na povjerenju i interesu za našu kompaniju te Vam želimo puno uspjeha u daljnjem radu.
Preporučuje se zahtjevu priložiti:
a) kratak opis projekta/programa:

  • opis iskustva, postignuća i sposobnosti organizacije da provede priloženi projekt
  • ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta
  • plan rada
  • očekivani rezultati
  • opišite na koji će se način izvršiti ocjenjivanje rezultata projekta

b) preslika Rješenja o registraciji udruge
c) preslike ovjerenih financijskih izvještaja o poslovanju udruge u prethodnoj godini
d) obrazac proračuna projekta
e) preporuke, odluke o sufinanciranju ovog projekta ili pisma namjere o sufinanciranju programa
f) materijali, publikacije, novinski članci te ostala dokumentacija koja ilustrira rad organizacije

Navedene zahtjeve molimo Vas da pošaljete na odjel marketinga na email adresu marketing@divgroup.eu